1. Tunefox.com
  2. Banjo licks
  3. Backup #8 (I - V)

Backup #8 (I - V)

Back
  • Backup #8 (I - V)
  • Key   G
  • Tempo   80 bpm
  • Tuning   gDGBD
Next lick